Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.SKLEP.MASSI.PL

 

Massi sp. z o.o. szanuje i przestrzega prawa Użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o Użytkownikach Sklepu www.sklep.massi.pl oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych Użytkowników.

 

1.

Definicje

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Polityka prywatności i cookies zostały przypisane następujące znaczenia:

 1. Administrator – Massi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Białuty 33B, 05-870 Białuty, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000490541, REGON: 147041249, NIP: 1182095862, kapitał zakładowy 150.000,00 zł w całości wpłacony, adres e-mail: info@massi.pl.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej korzystającej ze Sklepu.
 3. E-mail – adres poczty elektronicznej.
 4. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych niezbędny do identyfikacji Użytkownika w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta.
 5. Konto – zbiór informacji przechowywanych w systemie informatycznym Sklepu dotyczących danego Użytkownika do którego dostęp wymaga podania Loginu i Hasła.
 6. Login – adres e-mail Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i korzystania z Konta.
 7. Polityka prywatności i cookies – niniejszy dokument określający cele i zasady pobierania danych przez Sklep, niezbędnych do świadczenia usług przez Administratora, a także przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
 8. Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm. ), określający warunki świadczenia Usług za pomocą Sklepu przez Administratora, znajdujący się pod następującym adresem: https://sklep.massi.pl/regulamin-sklepu.
 9. Sklep – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną sklep.massi.pl
 10. Usługi – usługi świadczone przez Administratora za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych za pośrednictwem Sklepu, o których mowa w Regulaminie.
 11. Użytkownik – podmiot korzystający z Usług Administratora za pośrednictwem Sklepu, będący osobą fizyczną, zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.

                                                                                     

2.

Dane osobowe

 1. Do rejestracji w Sklepie wymagane jest obowiązkowe podanie następujących danych osobowych:
 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.
 1. Użytkownik może opcjonalnie podać dodatkowe dane, do których zaliczają się w szczególności:
 • NIP,
 • REGON
 1. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w Sklepie. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Administratora wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania usługi.
 3. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:
  - kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

 

§ 3.

Podmiot przetwarzający dane osobowe

Dane osobowe Użytkowników są administrowane przez Administratora, prowadzącego za pośrednictwem Sklepu sprzedaż Użytkownikom określonych towarów, znajdujących się w asortymencie Administratora.

 

§ 4.

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Admnistratora za dobrowolną zgodą Użytkowników, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, które wymagają podania danych osobowych.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
 • obsługi zamówień dokonywanych w Sklepie,
 • obsługi reklamacji,
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
 • marketingowym Administratora związanym z realizacją dobrowolnej usługi newslettera.
 1. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres świadczenia wyżej wymienionych usług.

 

§5.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

 1. Użytkownik ma prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przeniesienia danych do innego podmiotu przetwarzającego dane osobowe.
 1. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach korzystania z usług, aplikacji dostępnych w Sklepie, może się zwrócić z odpowiednim wnioskiem w jeden z następujących sposobów:
 • przesyłając stosowny e-mail o rezygnacji na adres Administratora, lub
 • przesyłając rezygnację pocztą w formie listu poleconego na adres Administratora, lub
 • przesyłając stosowny e-mail o rezygnacji na adres Administratora, lub
 • przesyłając rezygnację pocztą w formie listu poleconego na adres: Massi sp. z o.o., Białuty 33B, 05-870 Białuty.

 

§ 6.

Skarga do organu nadzorczego

Wszelkie skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnosić do organu nadzorczego, którym na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§7.

Udostępnianie danych osobowych

 1. Administrator nie przekazuje – nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza – zgromadzonych danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim innym niż Administrator i podmioty wymienione w następnych ustępie.
 2. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
  - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

 3. Dane osobowe użytkowników mogą zostać powierzone na mocy odrębnych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w świadczeniu usług oferowanych przez Administratora:
  • obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Administratora,
  • innym podmiotom współpracującym z Administratorem.
 4. Administrator, powierzając dane osobowe podmiotom wyszczególnionym powyżej, wymaga od poszczególnego podmiotu zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji, oraz stosowania poziomu zabezpieczeń przetwarzanych danych osobowych co najmniej na poziomie zabezpieczeń zapewnianym przez Administrator.
 5. Administrator może zdecydować o przekazaniu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie w zakresie zezwalanym przez przepisy prawa.

 

§8.

Pliki cookies

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu (np. komputerze, telefonie mobilnym) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Administrator korzysta z plików cookies w celach:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
 • zapamiętania podejmowanych interakcji np. udzielonych odpowiedzi przy przeprowadzanych sondach internetowych,
 • dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 • sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • stałe (persistent cookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w Sklepie mogą być stosowane następujące ich rodzaje:
 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu,
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej,
 • statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych,
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących z Sklepu w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.
 2. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 3. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
 4. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 6. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

§9.

Postanowienia końcowe

 1. Treść Polityki prywatności i cookies jest udostępniona Użytkownikom Sklepu nieodpłatnie na stronie Sklepu w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z Sklepu pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać treść dokumentu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.
 2. Administrator ma prawo zablokować dostęp do Sklepu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym, w szczególności, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Sklepu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Administratora.
 3. W przypadku uznania poszczególnych postanowień Polityki prywatności i cookies za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność danego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień. Administrator dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienia zastąpić nowym, ważnym prawnie postanowieniem.
 4. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Sklepu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
 5. Administrator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami Polityki prywatności i cookies, postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Administrator a Użytkownikiem.
 6. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Sklepie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 7. Postanowienia Polityki prywatności i cookies nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących Konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw Konsumentów.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności i cookies odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 9. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Polityki prywatności i cookies będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora, według przepisów prawa.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki prywatności i cookies. Zmiany będą publikowane w Sklepie nie później niż na 7 dni przed jego wejściem w życie.
 11. Niniejsza Polityka prywatności i cookies zastępuje wszelkie dotychczasowe polityki prywatności i polityki cookies.
Loading...