Zasady Korzystania ze Sklepu Massi - Poznaj Nasz Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.MASSI.PL

§1.

Definicje

 

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

 1. Cena– oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają aktualny podatek VAT.
 2. E-mail – adres poczty elektronicznej.
 3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych niezbędny do identyfikacji Klienta w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta.
 4. Klient – Przedsiębiorca lub Konsument korzystający z Towarów udostępnianych za pomocą Sklepu przez Sprzedawcę.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar.
 6. Konto – zbiór informacji przechowywanych w systemie informatycznym dotyczących danego Klienta i składanych przez niego Zamówień, do którego dostęp wymaga podania Loginu i Hasła.
 7. Login – adres e-mail Klienta używany podczas procesu rejestracji i korzystania z Konta.
 8. Polityka prywatności i cookies – dokument określający cele i zasady pobierania danych przez Sklep, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę, a także przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Klienta za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: https://massi.pl/pl/content/3-polityka-prywatnosci-i-cookies.
 9. Potwierdzenie Realizacji – zawiadomienie Klienta o przyjęciu oferty i realizacji Zamówienia, na wskazany przez niego adres e-mail, przez Sprzedawcę. Zawiadomienie zawiera potwierdzenie treści oferty, w tym Cenę, dane dotyczące Towaru oraz szczegóły dostawy.
 10. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalności gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin sporządzony na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm. ).
 12. Sprzedawca – Massi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Warszawie, adres: Białuty 33B, 05-870 Białuty, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000490541, REGON: 147041249, NIP: 1182095862, kapitał zakładowy 150.000,00 zł w całości wpłacony, adres e-mail: info@massi.pl, dostarczający Towary za pośrednictwem Sklepu.
 13. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://massi.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupu Towarów. 
 14. Subskrypcja newslettera – usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail wiadomości zawierających treści marketingowe Sprzedawcy i jego partnerów biznesowych, w tym treści dotyczące Towarów, jak również dostępnych promocji.
 15. Towary – rzeczy ruchome oznaczone co do gatunku lub co do tożsamości, będące przedmiotem dostawy na zamówienie Klienta przez Sprzedawcę w wykonaniu Umowy zawartej bez jednoczesnej obecności Stron.
 16. Umowa – umowa sprzedaży zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Jeśli Klient jest Konsumentem, umowa jest zawiera w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.).
 17. Zamówienie – deklaracja woli zakupu Towaru uzewnętrzniona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu poprzez zdalne wypełnienie formularza elektronicznego w sposób umożliwiający Sprzedawcy identyfikację Klienta, wskazująca przedmiot Umowy, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności Ceny za Towar.

 

§2.

Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Regulamin jest adresowany zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu oraz określa rodzaje i warunki dostarczania Towarów za pomocą Sklepu przez Sprzedawcę, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin jest dostępny w Sklepie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie, wydrukowanie lub odtworzenie.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Sprzedawca udostępni w Sklepie jego nową wersję, o czym zawiadomi Klienta zamieszczając treść Regulaminu
  i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Sklepu. Klient, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o braku akceptacji w terminie 14 dni od daty z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jej treścią. Do dostarczania Towarów ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia Umowy.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Sklepu. W razie otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

 

§3.

Rejestracja w Sklepie

 1. Rejestracja Konta wymaga od Klienta zdalnego wypełnienia formularza elektronicznego poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Klienta, adres e-mail Klienta, jego numer telefonu oraz adres Klienta. W procesie rejestracji Konta Klient samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Klienta:
 • Regulaminu,
 • Polityki prywatności i cookies,
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówień.
 1. Klient nie ma obowiązku akceptacji pozostałych, opcjonalnych zgód.
 2. Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację i prawidłowe funkcjonowanie Konta.
 3. Konto jest przypisane do Klienta. Klient ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.
 4. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Sprzedawcy. Klient ma możliwość wprowadzenia adresu do dostarczenia Towarów w celu realizacji Zamówienia.
 5. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni Login i Hasło.
 6. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za treści zamieszczane przez te osoby trzecie.
 7. Umowy zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Klienta, uważane są za zawarte w imieniu Klienta i mają moc wiążącą wobec tego Klienta.

 

§4.

Rodzaj i zakres działalności

 1. Sprzedawca prowadzi działalność polegającą na dostarczaniu Towarów za pośrednictwem Sklepu, w postaci treści przekazywanych i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internet, poprzez umożliwienie Klientom składania zamówień w Sklepie, pobierania materiałów informacyjnych w Sklepie.
 2. Sprzedawca może prowadzić sprzedaż hurtową oraz sprzedaż Towarów w celu dalszej ich odsprzedaży.
 3. Towary sprzedawane w Sklepie stanowią własność Sprzedawcy, chyba że co innego zostało zastrzeżone w opisie Towaru.
 4. Zdjęcia i/lub opisy Towarów zamieszczone w Sklepie są informacjami poglądowymi, których celem jest umożliwienie Klientowi ogólnego wyobrażenia o właściwościach Towaru. Powyższe zastrzeżenie nie odnosi się do udostępnionych w Sklepie specyfikacji technicznych Towarów.
 5. Postanowienie zawarte w ustępie poprzedzającym nie skutkuje ograniczeniem odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem.

 

§5.

Składanie zamówień i zawarcie Umowy

 1. Klient może składać́ Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Informacje zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim Towarów, tylko zaproszenie do składania ofert kupna i pobierania treści informacyjnych będących własnością intelektualną Sprzedawcy i podlegających ochronie prawnej. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedawcy.
 3. Klient może złożyć Zamówienie:
 • po zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem Loginu i Hasła Klienta,
 • poprzez zakupy bez rejestracji.
 1. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i akceptacją warunków w nim zawartych.
 2. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, Klient dokonuje wyboru Towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta dokonywany jest przez ich dodanie do Koszyka.
 4. W trakcie procedury Zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę przesyłki i płatności oraz uzupełnia dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imię i nazwisko (nazwę), adres dostawy.
 5. Podczas składania Zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury będą wysyłane na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania Zamówienia bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury zostaną wysłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z Zamówieniem.
 6. Procedura składania Zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „ Potwierdzam Zakup”, lub przycisku o analogicznej treści.
 7. W trakcie składania Zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „ Potwierdzam Zakup”) Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towarów.
 8. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy ze Sprzedawcą.
 9. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z Potwierdzeniem Złożenia Zamówienia. Wiadomość jest wygenerowana automatycznie.
 10. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. W razie wątpliwości, za dzień zawarcia umowy uważa się dzień, w którym ta wiadomość wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Klienta.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie istotnych postanowień umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi na e-mail potwierdzenia Zamówienia.
 12. W przypadku braku Towaru lub Towarów na magazynie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia i odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie 5 dni roboczych od złożenia Zamówienia. Do zwrotu uiszczonej Ceny stosuje się odpowiednio § 9 ust. 7 pkt 3) Regulaminu.
 13. Jeżeli świadczenie polega na przekazywaniu i odbieraniu treści za pomocą urządzeń
  i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość, treści przekazywanych
  i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internet, wówczas umowa zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez Klienta woli przystąpienia do odbioru świadczenia.
 14. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu, są zawierane w języku polskim.

 

§6.

Realizacja Zamówienia i Dostawa Towaru

 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi zależy od daty dostępności przy produkcie liczonej w dniach roboczych od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu Zamówienia przesłanym na e-mail Klienta.
 2. Zamówione Towary zostaną dostarczone w sposób wskazany w podsumowaniu „Koszyka” i wypełnieniu formularza na stronie „Płatności i wysyłka”.
 3. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od umowy.
 4. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:
 • odbiór osobisty,
 • przesyłka kurierska,
 • przesyłka kurierska pobraniowa,
 • przesyłka paczkomatowa.
 • transport własny 
 1. Odbiór osobisty jest możliwy pod adresem magazynu Sprzedawcy: MASSI WEST PARK, ul. Poznańska 249, brama/rampa T3, 05-850 Ożarów Mazowiecki, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
 2. Koszty dostawy ponosi Klient. Koszty dostawy Towaru zostają wskazane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
 3. Zamówienia są realizowane tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku. Czas realizacji zamówienia nie dotyczy dni wolnych od pracy dla Sprzedawcy.
 4. W przypadku Zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

§7.

Płatności

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony Towar w zależności od informacji zawartej w Sklepie.
 2. Cena i inne istotne warunki związane z Towarem są każdorazowo podane w opisie publikowanym na stronie Sklepu. Ceny zostały wyrażone w złotych polskich, zawierają wszystkie podatki (zawierają podatek VAT) i cło bądź opłaty dodatkowe.
 3. Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy.
 4. Informacja o Cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.
 5. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty za Towary najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu, w którym złożył Zamówienie, z uwzględnieniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, po uprzednim poinformowaniu Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail.
 6. Klient może dokonać płatności za zakupione Towary w następujący sposób:
 • za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
 • gotówką przy odbiorze osobistym,
 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • za pomocą elektronicznego systemu płatności PayU.pl,
 • za pomocą kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 1. W tytule przelewu Klient zobowiązany jest do wpisania numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska.
 2. W przypadku gdy tytuł przelewu zostanie wypełniony inaczej niż w w/w sposób, może to spowodować opóźnienie w realizacji zamówienia. 

 

§8.

Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do:
 • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania oraz w sposób zgodny z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki prywatności i cookies,
 • niepodejmowania działań naruszających dobre obyczaje i reguły uczciwej konkurencji, w szczególności nieumieszczenia w Sklepie niezamówionej informacji handlowej, niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Klient nie był adresatem,
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 • nienaruszania praw majątkowych lub dóbr osobistych Sprzedawcy oraz osób trzecich, w tym innych Klientów.
 1. Klient ma prawo:
 • powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o każdym przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie,
 • powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu,
 • do usunięcia założonego przez siebie Konta.
 1. Klient może otrzymywać komunikaty generowane automatycznie przez systemy informatyczne Sprzedawcy, opatrzone odpowiednią informacją w rodzaju „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” bądź zbliżoną. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ma możliwości zapoznania się z treścią zwrotnych informacji wysłanych przez Klienta w odpowiedzi na komunikat generowany automatycznie.

 

§9.

Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia mu Towaru.
 2. W przypadku Zamówienia, które polega na regularnym dostarczania Towaru przez oznaczony czas (prenumerata), termin o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu biegnie od dostarczenia pierwszego Towaru.
 3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Oświadczenie może zostać złożone za pośrednictwem wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Oświadczenie może być przesłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 1 pkt 12) Regulaminu.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi będącemu Konsumentem na adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość:
 • Umowę uważa się za niezawartą.
 • Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 • Zwrot płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Klient będący Konsumentem powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
 3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność́ za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm), w szczególności co do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§10.

Wymagania techniczne

 1. Celem korzystania ze Sklepu konieczne jest:
 • połączenie z siecią Internet,
 • użycie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z treści dostępnych online np. Microsoft Edge lub Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej, Chrome lub Firefox
  w wersji 0 lub nowszej,
 • włączenie obsługi Cookies i Java Script,
 1. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w § 9 Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu.

                                                                                   

§11.

Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na realizację przez Sprzedawcę Subskrypcji newslettera.
 2. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu.
 3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Subskrypcja newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony, Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie i bez podania przyczyny, poprzez kliknięcie w odpowiedni link umieszczony w przesłanej wiadomości w ramach newslettera lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 1 pkt 12) Regulaminu.

 

§12.

Promocje

 1. Na stronie Sklepu mogą znajdować się informacje o promocjach.
 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 3. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia objętego promocją jest określony zestaw Towarów, odstąpienie Klienta może dotyczyć wyłącznie całego zestawu Towarów. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych Towarów wchodzących w skład określonego zestawu promocyjnego.
 4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu Towarów promocyjnych lub do odwołania.
 6. Przy produktach objętych promocją widnieje informacja o najniższej cenie danego produktu w ciągu ostatnich 30 dni.
 7. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę Towarów objętych promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich Towarów.

 §13.

Opinie o produktach

 1. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym za zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.
 2. Wystawianie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie lub Sklepie internetowym. Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu) lub może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodając opinię, Klient może również dodać ocenę graficzną lub zdjęcie Produktu -  jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii.
 3. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o sklepie internetowym może być wystawiana przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.
 4. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię zobowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 5. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego).
 6. Sprzedawca zapewnia, aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodziły od jego Klientów:
  • Opublikowanie opinii wystawionej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Usługodawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego - w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym, a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki. 
  • Sprzedawca wysyła swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego oponie, z którym współpracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej - w ten sposób dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie Internetowym. 
  • W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu. 
  1. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii czy też zastrzeżenia, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 13 Regulaminu.
  2. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno pozytywne jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponorowanych opinii.

  §13.

  Reklamacje

  1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę w formie pisemnej lub elektronicznej o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
  3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail serwis@massi.pl.
  4. W reklamacji należy zawrzeć zwięzły opis wady, okoliczności i datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia. Jeśli reklamację składa Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, przyjmuje się, że żądanie reklamacyjne zostało uznane za uzasadnione.
  6. Produkty reklamowane są na zasadzie door-to-door. Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt odebrać wadliwy produkt i dostarczyć produkt wolny od wad.
  7. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte w opisie Towaru w Sklepie.

   

  §14.

  Polityka prywatności i cookies

   

  Informacje na temat zasad ochrony danych osobowych, polityki prywatności oraz plików cookies stosowanych przez Sprzedawcę w Sklepie można znaleźć w Polityce prywatności i cookies, dostępnej pod następującym adresem: https://massi.pl/pl/content/3-polityka-prywatnosci-i-cookies.

   

  §15.

  Własność intelektualna

  1. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie treści udostępniane Klientowi w Sklepie, w tym niniejszy Regulamin, są chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wprost Klientowi na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone.
  2. Klient może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych w Sklepie jedynie w zakresie dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.). W szczególności zabronione jest wszelkie kopiowanie, reprodukcja, przekazywanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Klienta, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

   

  §16.

  Postanowienia końcowe

  1. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Sklepu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym, w szczególności, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu
   ze Sklepu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Klienta lub Sprzedawcę.
  2. W przypadku uznania poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność danego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień regulaminu. Sprzedawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienia zastąpić nowym, ważnym prawnie postanowieniem.
  3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Sklepu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Klienta.
  4. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta
   ze Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą
   a Klientem.
  5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Klienta formularzy dostępnych w Sklepie, w szczególności polegającego na podaniu przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient.
  6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Klientów będących Konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw Konsumentów.
  7. Niezależnie od treści § 13 Regulaminu, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności, Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej Unii Europejskiej dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  1. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane wg prawa polskiego, przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy, według przepisów prawa.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą publikowane w Sklepie nie później niż na 7 dni przed jego wejściem w życie.
  3. Niniejszy Regulamin zastępuje wszelkie dotychczasowe regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną i regulaminy sklepu internetowego.

  Załącznik:

  1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  Loading...